13 november 2019

Motie Van den Berg (SGP) over 100 km

 

Zoals de tijden, zo rijden wij?

 

In 1987 stond de toen geldende snelheidslimiet van 100 km/u ter discussie. Deze limiet was tijdens de oliecrisis in 1973 ingesteld. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid en bescherming van de natuurlijke leefomgeving stelde het Tweede Kamerlid mr. dr. J.T. van den Berg (SGP) op 29 juni 1987 de volgende motie voor die met brede steun door de Kamer werd aanvaard.

De Kamer, gehoord de beraadslaging; overwegende, dat consequente handhaving van verkeersregels een onmisbaar bestanddeel vormt van een geloofwaardig verkeersbeleid, mede in het belang van de verkeersveiligheid; constaterende, dat met betrekking tot de handhaving van de 100-km-grens op autowegen en autosnelwegen grote onduidelijkheid is ontstaan; van oordeel, dat deze onduidelijkheid zo spoedig mogelijk moet worden opgeheven; nodigt de regering uit, binnen drie maanden een notitie aan de Kamer voor te leggen waarin wordt ingegaan op alle, bij eventuele verhoging van de snelheidslimiet van 100 km/uur in het geding zijnde aspecten, en gaat over tot de orde van de dag.

Motie nr. 31 (18195), vergaderjaar 1986-1987.

De argumenten die de geachte afgevaardigde uit Nunspeet indertijd opsomde, hebben hun geldigheid onverminderd behouden. U kunt deze terugvinden in zijn bijdrage aan het SGP-partijblad De Banier d.d. 19 mei 1988 onder de titel Verhoging maximumsnelheid in alle opzichten ongewenst. De SGP-fractie was destijds haar tijd ver vooruit.

De verlaging van de maximumsnelheid van 130 (of 120) naar 100 km/u moet daarom op grond van het bijbelse rentmeesterschap (1), uit het oogpunt van de verkeersveiligheid (2) en omwille van een betere (nacht)rust van omwonenden (3) niet als een achteruitgang, maar als vooruitgang worden beschouwd.

Klik hier voor de motie

 

 
What do you want to do ?
New mail