9 maart 2021

De SGP maakt het verschil: Een vergelijking op speerpunten met andere partijen

Door Jan Schippers, lid SGP-verkiezingsprogrammacommissie 

 

U kent vast wel de punten waar de SGP zich sterk voor maakt. Zij komt op voor het leven, het gezin en Israël. Ook is de SGP een voluit christelijke partij. De Bijbel is het betrouwbare Woord van God, gezaghebbend voor het leven en samenleven. Dat maakt de SGP uniek. En dat blijkt ook uit een summiere vergelijking met de verkiezingsprogramma’s van 13 andere partijen.

In het SGP verkiezingsprogramma wordt op 21 plaatsen verwezen naar de Bijbel. Daarop zijn haar standpunten gebaseerd over huwelijk en gezin, de zorg voor de schepping, de bescherming van het leven etc. Die uitdrukkelijke verwijzing naar de Bijbel kom je bij andere partijen niet tegen. Op twee uitzonderingen na: het CDA vermeldt wel de Bijbel als basis voor haar politieke handelen. De ChristenUnie verwijst slechts in haar Israëlparagraaf naar de bijbelse overwegingen voor haar standpunt. Meer verwijzingen zijn in de onderzochte verkiezingsprogramma’s niet aangetroffen.

God en geloof in de democratie?

Wordt God ter sprake gebracht? Wel bij SGP (35x) en ChristenUnie (13x), waar met name ‘Gods schepping’ en de mens als ‘Gods beelddrager’ worden genoemd. De SGP belijdt dat God regeert. Maar bij het CDA is God verdwenen uit het verkiezingsprogramma. Politiek is mensenwerk, dat is waar. Maar je kunt het ook ál te menselijk maken. Want zonder geloofsvertrouwen in God, zonder Zijn hulp en zegen, vaart niemand wel.

De SGP belijdt dat God regeert. Maar bij het CDA is God verdwenen uit het verkiezingsprogramma.

Verwijzingen naar christendom, christenen en de (joods)-christelijke traditie komen in de programma’s voor van SGP (24x), CU (10x), FvD (5x), CDA, PVV en JA21 (3x). Naast deze partijen besteden VVD en DENK enige woorden aan christen- of geloofsvervolging. In vrijwel alle verkiezingsprogramma’s is er aandacht voor religie en geloof in het algemeen. VVD, DENK en D66 vallen hier in positieve zin op, gevolgd door CU, PvdA, FvD en CDA. De SGP gebruikt het woord religie of religieus minder vaak. D66 uit zich vaak kritisch over religie, laat zelfs het woord ‘strengreligieuzen’ vallen. Zo profileert D66 zich wel als ‘strengseculiere’ partij. 50plus spant echter de kroon, want in haar program doet religie er helemaal niet meer toe.

D66 uit zich vaak kritisch over religie, laat zelfs het woord ‘strengreligieuzen’ vallen.

Huwelijk en gezin

Het gezin wordt in alle 14 programma’s genoemd. Maar er is verschil! Bij FvD en 50plus blijft de teller op 1 steken, bij de SP op 2. Ook bij JA21, PvdD en DENK scoren gezinnen erg laag. SGP, CU en CDA profileren zich als gezinsvriendelijke partijen, in afnemende volgorde. Belangrijk is dat alleen de SGP het gezin baseert op het huwelijk van één man en één vrouw. Voor het CDA is een gezin elke duurzame samenlevingsvorm waarvan kinderen deel uitmaken, dus ook zgn. ‘regenbooggezinnen’. De CU spreekt zich op dit punt niet uit. Maar het verbaast wel dat CDA en CU het huwelijk alleen in verband brengen met kindhuwelijken en huwelijkse dwang. Net als FvD en SP. Alsof het instituut huwelijk niet iets positiefs is en het verdedigen waard. Bijvoorbeeld tegen het bizarre idee van GroenLinks om ook poly-amoureuze relaties als ‘huwelijk’ te erkennen. Deze partij promoot ook het meerouderschap, waarbij een kind met tot wel vier ouders te maken krijgt. D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en VVD tonen zich eveneens (warm) voorstander van deze zgn. ‘modernisering’ van het familierecht. SGP en CU wijzen zo’n wettelijke regeling af. CDA en CU pleiten wel voor het regelen van deelgezag voor pleeg- en stiefouders.

De VVD wil ‘religieuze huwelijken’ aanpakken: die mogen niet gesloten worden voordat sprake is van een burgerlijk huwelijk. Voor de SGP spreekt dit vanzelf, want trouwen doe je alleen in het gemeentehuis, niet in de kerk. Daar wordt een huwelijk bevestigd en ingezegend.

Kinderen, moeders en vaders

Afgaand op de programma’s mogen vooral kinderen zich in een warme belangstelling van politici verheugen, behalve dan bij 50plus, PVV, FvD en SP. Daartegenover staan CU, D66, PvdA en SGP. In het algemeen wordt het kind gezien als een kwetsbaar mens(je) dat beschermd en gesteund moet worden. Maar wie zou dat vooral moeten doen? Gaat de staat voorop? Nee, het gezin gaat aan de staat vooraf! Die notie brengt alleen de SGP tot uitdrukking.

Als het gaat om de zorg voor het kind, zijn vaders en moeders het eerst aan zet. Echter, de aandacht voor ouders is stukken minder in de verkiezingsprogramma’s: alleen SGP, CDA en CU, en in wat mindere mate de VVD, zien ouders echt staan. Belangstelling voor moeders en het moederschap tonen SGP, CU en D66. PvdA en VVD kennen enkel draagmoeders of meemoeders. De PvdD beperkt zich tot moeders van kalfjes, lammetjes en kittens en doet zo haar naam eer aan.

Vaders krijgen helaas enkel serieus aandacht van de SGP (10x), op afstand gevolgd door de VVD (4x). Veel van de andere partijen bekommeren zich blijkbaar niet over onze (vrijwel) vaderloze maatschappij.

Belastingen gezinsvriendelijk?

De mate van waardering voor het gezin komt ook tot uitdrukking in ideeën over het belastingstelsel en de kindregelingen. Veel partijen wensen een hervorming en vereenvoudiging ervan. Maar bij de meeste partijen komt (de draagkracht van) het gezin daarbij niet in beeld. SGP, CU, JA21 en CDA willen wel een gezinsvriendelijker stelsel. De VVD duidelijk niet. Zij verhoogt de toch al hoge arbeidskorting. Rutte wil de kloof tussen een- en tweeverdieners dus nóg groter maken.

Rutte wil de kloof tussen een- en tweeverdieners dus nóg groter maken.

Linkse partijen (SP, PvdD, PvdA, GL, DENK) willen de belasting voor kleine inkomens omlaag en die voor grootverdieners omhoog. Ook klinkt uit die hoek een pleidooi voor ‘gratis’ kinderopvang (betaald door de belastingbetaler). D66 en CU willen de toeslagen inruilen voor een verzilverbare basiskorting, waarbij de CU wel rekent met de gezinsgrootte, D66 niet. Als enige bepleit de SGP een splitsingsstelsel met draagkrachtkorting voor gezinnen, rekening houdend met de gezinsomvang. De SGP wil ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget fors verhogen, terwijl FvD deze wil afschaffen en vervangen door een fiscale kinderaftrek.

Kortom: stem SGP

Voorgaande inventarisatie maakt helder dat christenen die wensen dat in de Tweede Kamer een positief Bijbels getuigenis klinkt en het klassieke huwelijk en gezin ferm worden verdedigd, op 17 maart het beste SGP kunnen stemmen.