22 december 2021

Bidden

Geachte lezer, geachte kerkenraad,

We leven in een zeer moeilijke tijd. Corona raakt ons allemaal. Of het nu is door ziekte, door sterfgevallen, door quarantaine of door maatregelen die ver ingrijpen in ons persoonlijke leven.

Alle inspanningen van de overheid ten spijt, lukt het niet om corona onder controle te krijgen. Daarmee blijkt eens te meer dat de wereld niet maakbaar is, maar dat we beperkte en kwetsbare mensen zijn, afhankelijk van God.

Laten we daarom luisteren naar Zijn stem die juist ook door dit virus tot ons spreekt. Het is nodig dat we ons verootmoedigen en bekeren tot God. Hij is Degene Die dit virus keren kan.

Op 1 december jl. heeft Kees van der Staaij daarom de regering opgeroepen om met de kerken te spreken over verootmoediging en het inroepen van Gods hulp. Ook het hoofdbestuur van de SGP kreeg meerdere verzoeken om een biddag uit te schrijven. Wij zien het uitschrijven van een biddag echter niet als een taak voor een politieke partij.

Gezien de huidige nood wil de SGP wel graag alle kerkenraden in Nederland in overweging geven om een bidstond te houden. Sommige kerkelijke gemeentes doen dat al. We mogen onze zorgen bij de Heere neerleggen, ondanks het feit dat wij Hem hebben verlaten en Zijn wetten hebben overtreden.

Laten we aanhoudend bidden in de naam van de Heere Jezus, Wiens komst naar de aarde we met Kerst vieren en gedenken. Gods Zoon is gekomen om zondige mensen te redden. Dat Hij ons in dit alles om Jezus’ wil genadig moge zijn.

“Help ons, o God onzes heils, ter oorzake van de eer Uws Naams; en red ons en doe verzoening over onze zonden, om Uws Naams wil.” (Psalm 79:9)

Hoofdbestuur van de SGP