3 januari 2022

Bart Jan Spruyt waarschuwt voor een „tirannie van de gelijkheid”

Dit is een artikel van het Reformatorisch Dagblad en verscheen op rd.nl op 30 december 2021 om 11:32.

______________________________________________________________________________________

 

Het wetenschappelijk instituut van de SGP dacht na over de reikwijdte van het gelijkheidsbeginsel, dat zo langzamerhand „tirannieke” trekken krijgt.

 „De heersende geradicaliseerde toepassing van het gelijkheidsbeginsel beperkt de uitoefening van het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging ernstig.”

Dat stelde de Veenendaalse grondrechtkenner dr. Henk Post woensdag tijdens de Guido Academy 2021, een initiatief van het wetenschappelijk instituut van de SGP. Dit jaar stond het thema gelijkheid centraal.

Als het gelijkheidsbeginsel evenwichtig wordt toegepast, zal dit de pluriformiteit van de samenleving en de vrijheid van godsdienst beschermen, aldus Post. De Veenendaalse deskundige maakt zich op dit punt grote zorgen: „Bepaalde waarden kunnen echter een zodanig gewicht krijgen dat deze pluriformiteit wordt bedreigd. De heersende geradicaliseerde toepassing van het gelijkheidsbeginsel beperkt de uitoefening van het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging ernstig, en maakt deze eventueel zelfs onmogelijk.” Het beginsel van de neutraliteit van de staat houdt in dat „elke druk van de overheid op de burger om al dan niet tot een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke gemeenschap te behoren” wordt uitgesloten.

Volgens Post oefent de overheid momenteel wel degelijk druk uit door een radicale interpretatie van non-discriminatie. Als voorbeeld noemt hij de onderwijsvrijheid: „De overheid zet het onderwijs op reformatorische en andere christelijke scholen onder druk om een bepaalde seksuele moraal te onderwijzen en toe te staan onder docenten en leerlingen. Dit is in strijd met de waardenneutraliteit die je van de overheid mag verwachten.”

Vaccinatieplicht

Driestardocent en columnist dr. Bart Jan Spruyt waarschuwde voor een „tirannie van de gelijkheid” en wees op „de bijbel” van de liberalen: het boek ”On liberty” van John Stuart Mill. Daarin staat onder meer dat de overheid geen vrijheid moet geven aan degenen die niet tolerant zijn en aan achterblijvers. „Aan mensen die het ideaal van de Franse revolutie niet steunen en aan degenen die nog bepaalde premoderne opvattingen blijven koesteren, zoals christenen.”

Spruyt noemde het voorbeeld van de SGP die door de rechter werd gedwongen om vrouwen op kandidatenlijsten toe te laten en de gewetensbezwaarde trouwambtenaar waarvoor geen ruimte meer is. Hij wees ook op de nu gaande discussie over de vaccinatieplicht.

De achtergrond van de onevenredige grote nadruk op radicale gelijkheid in de achterliggende decennia ligt volgens de Goudse docent mede in de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh begin deze eeuw. In een poging om het verder uiteenvallen van de samenleving te voorkomen, koos de overheid ervoor om gelijkheid op te leggen als verbindend grondrecht. Daarmee wil de overheid voorkomen dat de samenleving ten prooi valt aan anarchie.

Verwekelijkt

Volgens Spruyt bevindt de westerse beschaving zich in een stadium waarin anarchie of tirannie denkbaar zijn. Na het koningschap, de aristocratie (waarbij de regering in handen is van aanzienlijken), de plutocratie (waarin de regering in handen is van de allerrijksten) en de democratie (volksregering) komt de ochlocratie in zicht. Daarbij heeft de massa het voor het zeggen. De kenmerken van de massa zijn volgens de docent dat ze God niet erkent, dingen niet doet of laat vanuit overtuiging, maar uit angst voor straf. De massa ziet vrijheid als ruimte om de dingen te doen die zij wil, streeft naar radicale gelijkheid en ontkent hiërarchie.

Spruyt wees erop dat de negentiende eeuwse antirevolutionaire staatsman Groen van Prinsterer in 1867 al waarschuwde tegen deze ontwikkeling. Groen sprak de moderne, verlichte denkers van zijn tijd direct aan: „Als het hoogtepunt van uw utopieën is bereikt, dus als uw agenda is afgehandeld, zult u naties hebben –als men die nog zo kan noemen– die verwekelijkt zijn, kleurloos. Menigten massa’s, samenraapsels van individuen, verzamelingen van atomen, stof dat tot modder wordt. U zult materiaal hebben dat u slechts voor twee doeleinden kunt gebruiken: anarchie of despotisme.”

Beschaving

Marguerite Peeters, auteur, journalist en expert op het gebied van de politieke agenda van de VN en de EU op het gebied van gendergelijkheid, betoogde woensdag dat na de ineenstorting van de Sovjet-Unie en de val van de Muur in 1989 binnen de VN een streven ontstond naar een wereldwijde consensus over tal van politieke problemen. „Daarbij werd radicaal gebroken met de opvattingen zoals die waren neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948.”

De culturele breuk had zich voltrokken tijdens de seksuele revolutie die begon in de jaren 60 van de vorige eeuw. „Maar nu worden de trends die zich sinds deze revolutie in het denken van een bepaalde elite hadden voltrokken voor het eerst ook vertaald in een internationale politieke agenda.”

Via allerlei VN-verdragen en Europese politieke initiatieven wordt deze agenda uitgerold over de wereld. Bij handelsverdragen met de Europese Unie dient de achterliggende genderideologie ook door Afrikaanse landen te worden erkend. Anders gaat het verdrag niet door, zo vertelde de auteur en journalist.

Volgens Peeters dienen christenen oog te hebben voor de maatschappelijke ontwrichting die de huidige genderideologie teweegbrengt: „Spreek voorstanders van deze ideologie en politiek aan op hun geweten. Zie elkaar daarbij vooral niet als vijanden, maar als mensen met een gedeelde missie met het oog op de toekomst van onze beschaving. En laten we vooral getuigen van de vreugde die een leven in overeenstemming met Gods geboden brengt.”

Ga naar de bron via rd.nl