29 april 2024

Nieuw: Verlicht Europa?

Vers van de pers: een bundel met opstellen over christelijke politiek in de Europese Unie. De rode draad is dat er een ommekeer in de Europese politiek nodig is: terug naar de christelijke bronnen, die werkelijk verlichting bieden!

Bestellen

In het boek komen allerlei aspecten van Europese politiek aan de orde. Onder andere het energie- en klimaatbeleid, economisch en monetair beleid en de verhouding tussen de Europese Unie en andere wereldmachten. Allemaal actuele en spannende vraagstukken.

Maar de spade gaat ook dieper in de grond. Het eerste hoofdstuk gaat over de morele grondslagen van Europa. Immers, het grootste probleem in ons werelddeel – ook in Nederland – is dat de Bijbelse bronnen zijn dichtgestopt. Vooral vanaf de periode van de Verlichting is het licht van Gods Woord gaandeweg bedekt en verduisterd door de mens. Die meende op basis van eigen inzicht te kunnen bepalen wat de juiste moraal is en welke koers de overheid moet kiezen. Het verleden van de ‘donkere Middeleeuwen’ moest Europa achter zich laten om een verlichte toekomst tegemoet te gaan. Nu was in de Middeleeuwen heus niet alles beter. Maar we stellen wel vast dat vanaf 1870 steeds gruwelijker (wereld)oorlogen op ons continent (en elders) zijn uitgevochten. Zo ‘verlicht’ is Europa dus helemaal niet. Dat blijkt ook als gekeken wordt naar hoe de waarden van vrijheid, gelijkheid en menselijke waardigheid bijbels gezien ingevuld moeten worden.

 

"Europa is helemaal niet zo verlicht."

 

Hoofdstuk drie bespreekt de vraag of Europese samenwerking wel zo’n goed middel is om maatschappelijke problemen effectief aan te pakken. De SGP heeft van meet af aan benadrukt dat een centralistische, uniforme aanpak niet goed uitpakt. Want een Europees keurslijf biedt geen ‘ademruimte’ aan de lidstaten, die verschillen in democratisch bestel, bestuurscultuur, volksaard en nog veel meer. Europees beleid moet zo worden vormgegeven dat het beter kan inspelen op lokale en regionale omstandigheden.

Ook het Europese migratiebeleid komt aan de orde. Hoe kan vanuit de bijbelse principes van rechtvaardigheid en barmhartigheid een verstandig en realistisch beleid gevoerd worden? Welke speelruimte hebben de lidstaten? En hoe zit het eigenlijk met de verhouding tussen arbeidsmigranten en vluchtelingen?

 

"Welke speelruimte hebben de lidstaten?"

 

Het boek bevat ook een interview met SGP’er Bert-Jan Ruissen, ‘onze man’ in Brussel en Straatsburg. Hij legt uit op welke manier hij zich – samen met zijn medewerkers – inzet voor een beter landbouw- en visserijbeleid, voor bescherming van het menselijk leven en het aankaarten van christenvervolging. Daarnaast biedt hij inzicht in zijn werkwijze in Brussel. Hoe kan hij, door goed samen te werken met andere parlementariërs, toch dingen voor elkaar krijgen?

Voor wie meer wil weten over (de achtergronden van) actuele Europese vraagstukken en de manier waarop de SGP deze problemen benadert en wil aanpakken, is dit boek een aanrader!

Verlicht Europa?
voor christelijke politiek in de Europese Unie
€12,95

Bestellen