30 juni 2022

Chris Stoffer uit kritiek op Great Reset

Dit interview verscheen in Zicht Magazine (2022-II; Complottheoriën), een tijdschrift van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Meer informatie treft u via deze link.

Bestel Zicht Complottheorieën hier!

De laatste pakweg anderhalf jaar is er ook in politiek Den Haag nogal wat te doen over de ‘Great Reset’. Zo verscheen het begrip in een kabinetsverslag van de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) van oktober 2020, en stelden Forum voor Democratie en de Groep Van Haga hier Kamervragen over.

Wat vindt u van deze discussie?

Enkele fracties hebben inderdaad al verschillende vragenseries gesteld naar aanleiding van de ‘Great Reset’ uitspraken van Klaus Schwab, de voorman van het World Economic Forum, en ze nemen die uitspraken onder vuur in Kamerdebatten. Ik hou me maar aan de woorden van Petrus: ‘Blijft nuchter en waakt’.

‘Great reset’ en ‘Building back better’ gaan in de context van de Verenigde Naties vooral over het inzetten op vergroening van de economie bij het opstellen van economische herstelplannen. Je kunt een crisis benutten om niet langer op te grote voet te blijven leven. Als ik me niet vergis, is dat ook de gedachte bij verschillende regeringsleiders. Er worden uitspraken over ‘Great Reset’ toegeschreven aan Nederlandse bewindslieden die ze niet hebben gedaan. Bizarre uitspraken van individuen, bijvoorbeeld over het afschaffen van privébezit, worden gelinkt aan de Great Reset-gedachte, en er wordt gedaan of alle regeringsleiders dat vinden. Van die leugenachtige geest wil ik mij verre houden.

Degenen die het boek van Schwab, ‘COVID-19: The Great Reset’ gelezen hebben, geven aan dat het een analyse bevat van internationale problemen die op zichzelf niet nieuw zijn, en dat zijn pleidooi voor hervorming van de wereldeconomie vaag is. Het is geschreven tegen de achtergrond van het terugtrekken van de VS onder leiding van Donald Trump uit het Klimaatakkoord en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), en de door hem geïnitieerde handelsoorlogen. Het boek kreeg eerst weinig aandacht. Het waren aanhangers van Trump die het boek op de korrel gingen nemen, waardoor de aandacht explodeerde. Tot zover wil ik graag nuchter blijven.

Tijdens diezelfde 75e AVVN organiseerde het World Economic Forum (WEF) de ‘Sustainable Development Impact Summit’ met het thema “Realizing a «Great Reset» for Sustainable Development.” Klopt het dat de ‘Great Reset’ vooral betrekking heeft op het realiseren van een circulaire en duurzame economie? Of zit hier een andere, verdergaande agenda achter?

Op de voorgrond staat volgens mij inderdaad die beperkte agenda. Concreet heeft het kabinet subsidie verstrekt aan en afspraken gemaakt met het World Economic Forum over ‘Sustainable Investment Policy’, ‘Tropical Forest Alliance’, ‘Food Systems Initiative’ en de ‘Food Innovation Hubs’. Geen wereldschokkende afspraken, maar maatregelen gericht op duurzame investeringen en duurzame voedselproductie en tegen ontbossing.

Tegelijkertijd gaan de gedachten van Schwab en de stichting World Economic Forum verder. Schwab heeft het bijvoorbeeld over een hervorming van de wereldeconomie, waarbij het naast meer duurzaamheid, ook gaat over minder sociale ongelijkheid en meer publieke regie bij internationale organisaties en bedrijven (een vorm van wereldregering). Daar maak ik me wel grote zorgen over.

Deelt u de vrees van sommige politici dat de invloed van netwerkorganisaties als het WEF op ons overheidsbeleid te ondoorzichtig, oncontroleerbaar en dus ondemocratisch is, ook omdat deze ten koste gaat van nationale soevereiniteit en privacy?

We zijn op zichzelf niet gebonden aan informele netwerkorganisaties. Beter praten dan vechten. Je zult ook met andere overheden moeten overleggen over de aanpak van de CO2-emissies, anders zoeken bedrijven de landen met de minste emissie-eisen op.

Tegelijkertijd laten de gang van zaken rond het World Economic Forum en het boek van Schwab wel iets zien van ontwikkelingen op het wereldtoneel, die er ook zonder het WEF en de ‘Great Reset’-uitspraken zouden zijn. De gedachten van Schwab vertolken iets van wat ook in de boezem van de Europese Unie, van de Verenigde Naties en het internationale bedrijfsleven leeft. Dan gaat het om het beleggen van beslissingsbevoegdheden en beleidskeuzes op een hoger, internationaal schaalniveau. Dat baart mij grote zorgen. Dan zijn het multinationals in de digitale technologie, farmaceutische bedrijven, beleggers en banken, internationale non-gouvernementele organisaties en de Verenigde Naties die steeds meer de dienst uitmaken. Je ziet dat rechters zich daar nationaal steeds meer aan gelegen laten liggen, zoals in de Urgenda-uitspraak. Je ziet ook dat de Europese Unie steeds meer bevoegdheden en beleidsterreinen naar zich toetrekt. Tegen die tendens van machtsconcentratie wil ik me verzetten. De keuzes worden steeds verder bij de burger vandaan gemaakt, met grote invloed van niet-democratisch gekozen organen ten koste van de nationale soevereiniteit.

Wat is voor een SGP’er die zoekt naar integere en Bijbelsgefundeerde politiek, een goede balans tussen gehoorzaamheid en kritiek, tussen vertrouwen en wantrouwen, als het gaat om onze houding jegens de overheid en internationale samenwerkingsverbanden?

Grootspraak over de noodzaak van een ‘Great Reset’ moeten we niet pareren met ongefundeerde en onterechte grootspraak over vermeende wereldvernietigende plannen. Even tussendoor: de grootspraak van Schwab over een nieuwe wereldorde doet me wel een beetje denken aan de grootspraak van Baudet over een nieuw politiek systeem in eigen land… Ik blijf liever nuchter en waakzaam. Als je leest in bijvoorbeeld Openbaring 17 en 18 over de koningen die achter de grote hoer en het beest aanlopen, maakt dat alert bij de huidige internationale ontwikkelingen. Het signaleren en aan de kaak stellen van zorgelijke ontwikkelingen is de opdracht, maar dan wel op inhoud. De ene leugen moet niet met de andere bestreden worden.

Biedt de discussie over de ‘Great Reset’ een kans voor een positief-Bijbels getuigenis over de Grote Vernieuwing waar onder meer Openbaring van getuigt?

De grote woorden over een Great Reset, Build Back Better en een groen en inclusief herstel van de economie vertolken iets van het verlangen naar een betere wereld. Dat kan een aanknopingspunt zijn. De oplossingen worden gezocht in internationale aanpak van problemen, technologie en het goede voorbeeld van multinationals. Maar dan blijft de gehoopte verlossing afhankelijk van de zondige mens. En dan blijft gelden: wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Multinationals, internationale afspraken dan wel de natiestaat brengen geen verlossing. Integendeel. Hoe grootster de technologische oplossing, hoe grootser de duistere en vernietigende schaduwkant ervan. Het probleem is dat de mens zich bewust blijft afkeren van God. Daar moeten we voor blijven waarschuwen. Maar we mogen ook getuigen van toekomstperspectief. Wij mensen draaien ons steeds verder vast in de modder van zonden, conflicten, zinloosheid en polarisatie. Maar God heeft Zijn Zoon naar deze aarde gezonden om echte verlossing te brengen: eeuwig leven en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal.

Bestel Zicht Complottheorieën hier!