Jubileum

Het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP viert zijn 50-jarig bestaan met het jubileumcongres Vechten om voorrang? Over de verhouding tussen geloof, wetenschap en politiek, Deo volente op zaterdag 20 april 2024.

Locatie: Conferentiecentrum ‘Kontakt der Kontinenten’ in Soesterberg. Na uw aanmelding ontvangt u een routebeschrijving.

Hieronder treft u informatie aan over het programma, de sprekers en aanmelding. We zien er naar uit u op 20 april te ontmoeten!

Direct aanmelden

 

PROGRAMMA JUBILEUMCONGRES

Vanaf 09.30u

 • Inloop met koffie/thee en taartje

10.00-11.00u

 • Opening door mr. drs. Jaco van den Brink, voorzitter bestuur WI-SGP
 • Hoofdlezing door mr. drs. Bas Hengstmengel
 • Repliek door prof. dr. Wim van Vlastuin

11.15-12.30u

 • Er zijn gelijktijdig vijf deelsessies waarin het thema wordt verdiept en toegespitst op een concreet thema. Na een inleiding gaan de deelnemers met elkaar hierover in gesprek. Informatie over de deelsessies treft u hieronder aan.

12.30-13.45u

 • Tijdens de pauze kunt u genieten van een heerlijke lunch en in informele sfeer andere congresdeelnemers ontmoeten.

13.45-15.30u

 • Opening middagprogramma door drs. Dick van Meeuwen, voorzitter hoofdbestuur SGP.
 • Panelgesprek tussen mr. drs. Bas Hengstmengel, ir. Chris Stoffer en prof. dr. Wim van Vlastuin. De discussie wordt geleid door dr. Roelof Bisschop, bestuurslid WI-SGP.
 • Afsluiting congres door drs. Jan A. Schippers, directeur WI-SGP.

15.30-16.45u

 • Receptie. Er is gelegenheid voor napraten onder het genot van een hapje en drankje.

 

OVER DE SPREKERS

Bas Hengstmengel is filosoof, jurist en psycholoog. Hij is als advocaat werkzaam voor de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten. Verder is hij juridisch adviseur en secretaris van het Generaal College voor het Opzicht van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij publiceerde in 2015 het boek Denken met het hart. Christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn.

Wim van Vlastuin is hoogleraar Theologie en Spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij decaan van het seminarie van de Hersteld Hervormde Kerk. In 2002 promoveerde hij op de dissertatie De Geest van Opwekking. Een studie naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-’58).

Chris Stoffer is sinds september 2023 politiek leider van de SGP. In het voorjaar van 2018 werd hij lid van de Tweede Kamer. Daarvoor was hij 16 jaar lid van de Nunspeter gemeenteraad en vier jaar algemeen bestuurslid van het Waterschap Veluwe. Ook werkte hij bijna twintig jaar voor Rijkswaterstaat in de regio Oost-Nederland. Chris is getrouwd, vader van drie dochters en woont in Elspeet.

 

DEELSESSIES

Op het aanmeldformulier kunt u de deelsessie die u graag wilt volgen aangeven (eerste voorkeur). Voor het geval dat deze volgeboekt is, vragen we u om ook uw tweede voorkeur aan te geven. Bij de indeling houden we daar zoveel mogelijk rekening mee.

Komt u met z'n tweeën? Dan graag voor iedere deelnemer een apart formulier invullen.

A. Veiligheid of vrijheid? Hoe techniek van de sterke arm een ijzeren vuist kan maken – door mr. Dick Alblas

Veel burgers ervaren onveiligheid. Er is sprake van ondermijnende criminaliteit. Voor een veilige publieke ruimte zijn met moderne technieken allerlei middelen inzetbaar, zoals slimme camera’s, de toepassing van algoritmes, QR-codes enzovoort. Sommige politici maken zich zorgen over de privacy van burgers of discriminatie bij controles, anderen willen ‘niet naïef zijn’ en sluiten het liefst veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk uit. Welke principiële vragen spelen hier een rol? Kun je de (lokale) overheid vertrouwen? Hoe realiseren we meer veiligheid zonder fundamentele vrijheidsrechten aan te tasten?

Dick Alblas is advocaat bij Vos & De Lange Advocaten en gespecialiseerd in het financieel recht, accountantstuchtrecht en de bestrijding van financiële fraude en witwassen. Ook is hij actief in het kerkrecht, waarbij hij zich richt op geschillen tussen kerk en overheid. In zijn vrije tijd is hij o.m. voorzitter van de werkgroep kerkelijke rechtspraak van de Protestantse Kerk in Nederland en bestuurslid van Stichting de Ondergrondse Kerk.

B. Meer kennis, meer smart? Over (morele) grenzen aan de zorg – door drs. Elise van Hoek-Burgerhart

De gezondheidszorg heeft de laatste 150 jaar een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. De toegenomen mogelijkheden brengen echter ook meer spanningsvolle medisch-ethische beslissingen en dilemma’s met zich mee. Bij de afweging daarvan speelt levensbeschouwing of geloof een rol, alsook ratio en gevoel. Vandaag de dag heeft het belang van een goede gezondheid voor veel mensen een hoge prioriteit gekregen. Met een verantwoorde zorg voor het lichaam is niets mis, maar hoe ver ga je daarin? Wat is nog verantwoord, ook gezien de stijgende publieke kosten voor gezondheidszorg? En mag de overheid preventie afdwingen of slechte leefgewoonten (zoals roken of drinken) verbieden?

Elise van Hoek-Burgerhart is manager Onderzoek & Beleid bij NPV – Zorg voor leven. In deze functie geeft zij veel aandacht aan vragen rondom medisch-ethische thema's, met een focus op levensbegin en levenseinde. Ook werkt zij vanuit patiëntenperspectief mee aan wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van medische richtlijnen.

C. Individu of gezin? Over de juiste focus van de staat – door Yvonne Koopman-Snep

Het overheersende mensbeeld in politiek en wetenschap is sterk individualistisch, terwijl ieder mens wordt geboren in een ‘web’ van relaties. In de beleidsprogramma’s van de Nederlandse regering is er weinig oog voor het gezin. Heeft de staat dan wel een goede focus? Of is hij zwaar bijziend? Wat voor gevolgen heeft de focus op het individu en wat betekent dat voor z’n vrijheid binnen de samenleving? Er zijn veel signalen vanuit de samenleving die erop wijzen dat de drukte en spanning vanwege de combinatie van arbeid en (mantel)zorg een wissel trekt op alle gezinsleden. Hoe kunnen alle betrokkenen hier op een goede manier mee omgaan?


Yvonne Koopman-Snep is voorzitter van GezinsplatformNL. Zij studeerde Nederlands, is journaliste, is werkzaam bij een radiostation en heeft een communicatiebureau. En ja, ze is getrouwd en moeder, dus u zou deze beschrijving van achter naar voren moeten lezen.

D. Vertrouwen of protesteren? Tegen de ideologisering van democratie en rechtsstaat – door dr. Bart Jan Spruyt (VOL!)

Dominante progressieve interpretaties van democratie en rechtsstaat verhouden zich moeizaam tot een klassiek-christelijke levensovertuiging. Tegelijk zien overheden en rechters steeds scherper toe op de naleving van fundamentele rechten. De toenemende ideologisering van democratie en rechtsstaat lijkt een negatieve ontwikkeling. Dienen christelijke burgers vertrouwen te stellen in de instituties van de democratische rechtsstaat? Of is juist protest geboden omdat deze instituties instrumenten dreigen te worden voor de ‘gelijkschakeling’ van de samenleving naar progressief-liberale snit? Wat is ervoor nodig om een oneigenlijke omgang met democratie en rechtsstaat tegen te gaan?

Bart Jan Spruyt is historicus en publicist. Hij promoveerde op een kerkhistorisch onderwerp en werkte daarna als politiek journalist en docent. Regelmatig publiceert hij over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Eerder bepleitte hij in het Reformatorisch Dagblad dat christelijke juristen zich voorbereiden op juridische confrontaties tussen klassieke en moderne overtuigingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting.

E. Beheren of negeren? SGP’ers en het milieu- en klimaatbeleid – door prof. dr.ir. Wim de Vries

Als het gaat om milieu- en klimaatbeleid, zijn er SGP’ers die dit relateren aan zorg voor de schepping en die zowel in beleid als in persoonlijke levensstijl hun leefomgeving zoveel mogelijk willen ontzien. In contrast hiermee zijn er ook SGP’ers die klimaat- en milieuwetenschap negeren, klimaatbeleid bestempelen als maakbaarheidsdenken en milieuzorg bejegenen als ‘onbijbelse natuurverering’. Speelt bij het milieu- en klimaatvraagstuk een tegenstelling tussen wetenschap en geloof? Of is er veeleer sprake van een bevestiging en versterking over en weer? Wat zou het antwoord op deze vraag betekenen voor de keuzes die de SGP of SGP’ers zouden moeten maken als het gaat om beleid ter bescherming van Gods schepping?

Wim de Vries is hoogleraar aan de Wageningen Universiteit op het gebied van de milieusysteemanalyse. Zijn leerstoel is ‘Integrale stikstofeffectanalyse’, maar het onderzoek is breder en richt zich op effecten van de toevoer van stikstof, fosfaat, zuur en zware metalen aan landbouwgronden en bosgronden op lucht-, bodem- en waterkwaliteit. Van 2008-2020 was hij bestuurslid van de Guido de Brès-Stichting.

 

CONGRESBUNDEL

De lezingen en bijdragen in de deelsessies, alsook een verslag van het panelgesprek worden opgenomen in een congresbundel die achteraf (komende zomer) zal verschijnen. Bent u daarin geïnteresseerd? Laat het ons weten via het aanmeldformulier.

ZICHT

De voorjaarseditie van ons tijdschrift Zicht is gewijd aan het thema van het jubileumcongres. Met o.a. een interview met Emanuel Rutten (filosoof) en met Arie van der Staaij (mede-oprichter van de Guido de Brès-Stichting). Verder korte bijdragen van wetenschappers en van directeuren van wetenschappelijke bureaus van andere partijen, columns, een Bijbelstudie en Boekenschap. Tenslotte een vraaggesprek met twee waterschapbestuurders over bronnen van beleid en het gewenste lange termijnperspectief. Bent u (nog) geen Zichtabonnee? Dan kunt u dit nummer voor een speciale prijs bestellen via het aanmeldformulier. De verschijning staat gepland rond 4 april.

VOORBEREIDING

Voor wie zich wil voorbereiden op dit congres volgt hieronder een aantal leessuggesties.

 • Jacques Ellul, Staan in de wereld van nu. Uitdagingen in een postchristelijke beschaving, Utrecht 2023
 • Guillaume Groen van Prinsterer, Proeve van de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd, Amsterdam 1858 – te downloaden via Delpher of Google Books.
 • Bas Hengstmengel, Denken met het hart. Christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn, Amsterdam 2015
 • René Heij, Politiek met de Bijbel. Over het Schriftberoep in het publieke debat, Apeldoorn 2017
 • Sharon James, Leugens en waarheid. De consequenties van wereldvisies, Apeldoorn 2023
 • Clive Staple Lewis, De afschaffing van de mens. Over de grondslag van onze normen en waarden. Een cultuurkritiek, Kampen 2011
 • Patrick Loobuyck, Wetenschap & Religie. Een spannend duo, Kalmthout 2023
 • Ronald Meester, Wetenschap als nieuwe religie. Hoe corona de spirituele schaarste in de samenleving blootlegde, Utrecht 2022
 • Mart-Jan Paul, Wim de Vries, Benno Zuiddam en Jan van Meerten (red.), Inzicht. Wetenschap voor Gods aangezicht, Apeldoorn 2023
 • Jan Schippers (red.), Gerechtigheid verhoogt een volk. Bijbels-genormeerde politiek in een democratische rechtsstaat, Apeldoorn 2016
 • Hans Vollaard en Gerrit Voerman (red.) Mannen van Gods Woord. De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018, Hilversum 2018

  

AANMELDING EN KOSTEN

Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 10 april a.s. Voor donateurs en genodigden die een kaart per post hebben ontvangen, zijn aan deelname geen kosten verbonden. Van overige deelnemers wordt een bescheiden bijdrage gevraagd van € 20; studenten betalen € 10. Een eventuele annulering graag z.s.m. doorgeven, zodat we uw plaats aan een andere deelnemer kunnen geven.

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging per email en in de week voorafgaand aan het congres berichten wij u over de deelsessie waaraan u kunt deelnemen.

 

{{ errors.first("field_5068") }}
{{ errors.first("field_5106") }}
{{ errors.first("field_5107") }}
{{ errors.first("field_5108") }}
{{ errors.first("field_5109") }}
{{ errors.first("field_5110") }}
{{ errors.first("field_5112") }}

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.