25 maart 2014

SGP-tijdschrift Zicht slaat vleugels breed uit

Het blad Zicht slaat de vleugels tegenwoordig verder uit en staat losser van het hoofdbestuur van de SGP. Dat stelde oud-redactievoorzitter mr. G. Holdijk tijdens de presentatie van de veertigste jaargang van het blad Zicht, uitgave van het Wetenschappelijk Instituut van de SGP. Het thema van het jubileumnummer is “Rust en onrust”.

Verschillende oud-redactieleden van Zicht en bestuursleden uit de breedte van de SGP waren op 21 maart aanwezig tijdens een bijeenkomst in Nijkerk.

Ds. J. J. Tigchelaar, emeritus hervormd predikant uit Putten en redactielid en -voorzitter van Zicht van 1975 tot 1990, noemde het duiden van de huidige tijd het doel van het tijdschrift Zicht. “In die zin doet Zicht aan politieke profetie. Profeteren is vooral goed om je heen kijken. Alles wat er in de wereld gebeurt, waarnemen, tot je laten doordringen om vervolgens die ontwikkelingen te duiden.”

De huidige redactievoorzitter dr. K. van der Zwaag overhandigde het eerste exemplaar van de veertigste jaargang aan mr. G. Holdijk, SGP-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Hij beklemtoonde het belang van innerlijke rust van SGP-ers: niet bewogen te worden door allerlei hypes en de hectiek van deze tijd, maar koers houdend op het Woord, zij het altijd bereid dat Woord eigentijds toe te passen op nieuwe ontwikkelingen.

Hij liet ook een mail voorlezen van oud-voorzitter ds. Henk Abma. In zijn tijd gaf Henk en zijn broer ds. Hette Abma aan de redactie van Zicht het imago van een soort ‘rebellenclub’. Volgens oud-redactieleden die in Nijkerk aanwezig waren, was dat vooral ingegeven uit frustratie over het feit hoe hun vader ds. H. G. Abma, SGP-Tweede Kamerlid van 1963 tot 1981, het erg moeilijk gemaakt werd door de rechterflank in de SGP en soms openlijk, met luide verwensingen, werd aangevallen tijdens de jaarvergaderingen. Henk Abma verontschuldigde zich dat hij de jubileumvergadering in Nijkerk niet kon bijwonen. Hij sprak in een mail van “het komisch kafkaëske karakter van al ons pogen, en vooral: de enorme verschillen tussen die wrede jaren en de gans, ja gans andere SGP van nu. Jammer dat mijn vader daar anders dan Mozes zelfs geen glimp van heeft mogen zien.”

Breder

Mr. Holdijk, van 1977 tot 2009 lid van de redactie en sinds 1991 voorzitter, constateerde belangwekkende veranderingen binnen Zicht. De redactie vroeg in de beginjaren telkens af of een beoogd auteur “wel bij de SGP hoort”. “Als ik de laatste jaargangen bekijk dan constateer ik dat die vrees inmiddels geheel uit de redactie vervluchtigd is. Dat is overigens niet tot schade, maar tot winst van het tijdschrift”, aldus Holdijk.

Vandaag de dag is niet alleen veel breder potentieel aan auteurs beschikbaar, maar het wordt ook bewust aangeboord door de redactie. Holdijk: “Dat is iets wat mij als lezer opvalt en ik mag alleen maar hopen dat de huidige redactie op dezelfde voet verdergaat. Men slaat de vleugels tegenwoordig wat verder uit dan wij ons vroeger durfden permitteren. Want altijd cirkelde op de achtergrond bij ons de vraag wat de partij, wat het hoofdbestuur er van zou vinden. Daarom meenden we ons vroeger meer beperkingen te moeten opleggen dan de redactie vandaag de dag doet.”

Holdijk is van mening dat het niet alleen in de redactie, maar ook breder in de partij, “niet te benauwd aan toe moet gaan”. “Op deze manier benut je mogelijkheden om mensen bij het tijdschrift Zicht en bij de partij te betrekken. Tegelijk is van belang dat we met onze overtuigingen geworteld zijn in het Woord van God. Dat is hetgene dat ons binnen de SGP in de eerste plaats moet binden. Ieder die vanuit dat uitgangspunt wil meewerken die moeten we van harte welkom heten. Ik hoop dat de redactie deze lijn doortrekt.”

Onderling Kontakt

Zicht is begonnen als een voortzetting van Onderling Kontakt, zo zette drs. Jan A. Schippers, eindredacteur van Zicht en directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP, uiteen. Het blad is ontstaan op initiatief van mr. L. J. M. Hage, P. Kuijt en ds. M. Golverdingen, allen actief op kweekschool “De Driestar” in Gouda. Op 21 maart 1974 werd de Stichting Studie- en VoorlichtingsCentrum (SVC) gevormd en werd Onderling Kontakt omgezet in Zicht, een “studieblad voor gereformeerd zicht op politiek en maatschappij”. Het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen (de voorloper van de huidige SGP-jongeren) ging verder met Ons Contact.

Van tijd tot tijd werd de omslag van het tijdschrift gewijzigd. In de jaren ‘90 ging men over op A4-formaat. Vanaf 2008 werd consequent gewerkt met themanummers en verscheen op de omslag een kleurenfoto die daarmee in verband stond.

In de hoogtijdagen telde Zicht rond de 1.750 tot 2.000 abonnees; dit aantal daalde gestaag in de loop van de jaren, tot circa 700 in 2007. Dat leidde tot een herbezinning in de kring van de Zicht-redactie en het WI-bestuur. Schippers: “Vanaf 2008 werken we met themanummers en dat werpt z’n vruchten af. Het abonneebestand groeit tegen de tendens van ontlezing in en telt vandaag de dag zo’n 825 lezers.”

Het jubileumnummer past volgens Schippers volledig in de formule van het tijdschrift: het bevat een terugblik, rondblik en vooruitblik. “Om te weten waar je als partij heen wilt, welke visie je voor de toekomst hebt, moet je weten waar je vandaan komt en je de huidige situatie goed kennen. Zicht is een platform voor reflectie en opinievorming ten behoeve van de SGP. Daarom vragen we ook met een gerust hart auteurs van buiten onze eigen kring die ons goede informatie aanreiken waarop wij zelf vervolgens weer kunnen doordenken.”

Themakeuze

Mr. C. G. van der Staaij, voorzitter SGP-fractie in de Tweede Kamer, noemde continuïteit in themakeuze van Zicht is opvallend. “Neem een thema als ontwikkelingshulp. Daarover zijn prachtige bijdragen geschreven door ds. Tigchelaar, dr. Chris Fahner en ir. Henk van Rossum. Vragen als “helpt hulp” waar we ons vandaag de dag in diverse debatten druk over maken, werden reeds toen breedvoerig in Zicht besproken. Je komt in Zicht van jaren terug al inzichten tegen die vandaag de dag als revolutionaire inzichten worden gepredikt. Dat relativeert zoiets behoorlijk.”

Bijzonder is dat 40 jaar Zicht niet alleen een verhaal is van het verleden, maar ook van de toekomst. “Het aardige is dat oude artikelen van toen hun grootste impact misschien nog wel moeten gaan krijgen. Via Digibron zijn er mooie mogelijkheden om op trefwoord te zoeken naar oude en meer recente bijdragen. In de partij is al heel veel nagedacht over allerlei dingen. Als een zogenaamd nieuw onderwerp zich aandient, loont het zeker de moeite om eerst eens na te gaan of er in Zicht of in een andere publicatie van het Wetenschappelijk Instituut al eens over geschreven is.”

Van der Staaij had tot slot een tip voor de toekomst. “Maak de lijst van medewerkers gerust langer. Zorg ervoor vooral jonge mensen aan Zicht en zo ook aan de SGP te verbinden door ze te betrekken bij de samenstelling van het tijdschrift. Als we daar telkens weer alert op zijn ligt er vast een gouden toekomst in het verschiet voor Zicht.”

Jan Willem Kranendonk, voorzitter SGP-jongeren, stelde dat Zicht ook voor jongeren van belang is. “In ‘Den Haag’ doet de fractie uiteraard belangrijk werk maar het risico dreigt telkens dat je wordt meegezogen in de stroom en hectiek van de gebeurtenissen. Het Wetenschappelijk Instituut doet een stap terug en kijkt naar de bredere verbanden. Via het tijdschrift Zicht kunnen we daar kennis van nemen.”

Talloze actieve SGP-politici hebben volgens Kranendonk als jongere hun debuut in de SGP gemaakt door in Zicht hun eerste langere bijdrage over een politiek thema te schrijven. Zicht is een platform voor SGP-jongeren en andere SGP-leden om een debat in het openbaar te voeren. “Meestal doen we dat achter gesloten deuren. Niet hoorbaar, leesbaar of waarneembaar voor anderen. Maar in het tijdschrift Zicht maken we graag een uitzondering.”

Mr. Arjan Klaassen, voorzitter van het bestuur van de Guido de Brès-Stichting, vertelde hoe hij via een actief lidmaatschap van SGP–jongeren in “the picture” kwam bij de zoektocht voor bestuursleden voor het WI-SGP. Zicht heeft in de afgelopen veertig jaar zijn bestaansrecht binnen het verband van de SGP bewezen. “Wat de SGP meer dan ooit nodig heeft, is gedegen kennis, maar ook: deze kennis vertaald naar standpunten zo uitdragen en overbrengen dat dit gebeurt op een manier die voor onze seculiere medeburgers begrijpelijk is.”

Zie ook: fotoimpressie in het fotoboek onderaan de homepage (klik op de grijze fotocamera naast de videocamera).