25 september 2017

Politiek met de Bijbel

Verschijning

Hoort de Bijbel in de politiek? Of houden we de Heilige Schrift liever buiten de politieke discussie? Wie zich beroept op de Bijbel in het publieke debat merkt al snel dat er kortsluiting kan ontstaan. Godsdienstige argumenten verdragen zich niet met de scheiding van kerk en staat, zegt de een. Geloof is iets persoonlijks, daarom hoort het achter de voordeur thuis, zo vindt een ander. Wie in de politiek gezag toekent aan de Heilige Schrift, krijgt het verwijt van fundamentalisme voor de voeten geworpen.

Op 23 september is het boek Politiek met de Bijbel verschenen. Deze en andere argumenten worden in dit boek op een heldere wijze besproken en weerlegd. Daarnaast biedt het een bezinning op het beroep op de Bijbel. Wat is de motivatie voor een Bijbels argument? In welke situaties is citeren uit de Bijbel passend en wanneer is het wijzer om principiële overwegingen op een andere manier onder woorden te brengen? Deze publicatie geeft handvatten voor het gebruik van de Bijbel binnen de politieke context. Het gaat er immers om dat de boodschap overkomt bij hoorders, ook wanneer zij nauwelijks enige kennis hebben van de Bijbel of het christelijk geloof.

Het tweede deel van dit boek heeft een praktische inslag. Er wordt ingezoomd op diverse thema’s en beleidsvelden. Het maakt de lezer duidelijk welke Bijbelse noties richtinggevend zijn voor de visie op veiligheid, gezin, onderwijs, zorg en welzijn, landbouw, vreemdelingenbeleid en andere onderwerpen.

De auteur René Heij MA studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed onderzoek naar de argumentatie in politieke debatten over de invoering van koopzondagen en werkt nu als trainee bij de gemeente Urk.

Een interview met René werd gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad.

Aanleiding

De aanleiding van het boek beschreef directeur drs. Jan Schippers in het partijblad De Banier:

"Een paar jaar terug deed een raadgevend ingenieur in het noordoosten des lands mij de suggestie om een overzicht te maken waarin per beleidsterrein kort staat aangegeven wat de visie is van de SGP. Met daarbij een bespreking van relevante teksten of passages uit de Bijbel. Dit idee heb ik eens in de week gelegd bij wat SGP-raadsleden. Daarop kwamen onverdeeld positieve reacties retour.

Maar hoe pak je zoiets aan? Met de afronding van de studie ‘Gerechtigheid verhoogt een volk’ nog voor de boeg, was het in 2013 onmogelijk dit project op te starten. In het voorjaar van 2015 werd een advertentie opgesteld waarin een stagiair met een theologische opleiding werd gevraagd. Nog voordat die in de krant werd geplaatst, meldde zich een kandidaat in de persoon van René Heij.

René is grondig te werk gegaan en heeft het boek uitgebreid met opstellen over verantwoord Schriftberoep. Ook schreef hij over wat er (onbedoeld) mis kan gaan: valkuilen, zoals een het plukken van een bijbeltekst uit de context. Verder een hoofdstuk over de denkwereld van seculiere collega-politici. Wil je overtuigen met een Schriftwoord, dan is het zaak dat de boodschap ook bij de ander landt."

Webshop