29 juni 2016

Persbericht 'Gerechtigheid verhoogt een volk'

ROTTERDAM – Hoe kan de veerkracht en duurzaamheid van de democratische rechtsstaat in ons land worden versterkt? Volgens de SGP heeft iedere overheid het betrouwbare anker van de Bijbelse gerechtigheid nodig, om willekeur tegen te gaan, om het goede te bevorderen en het kwade te keren. In een tijd van wisselende meerderheden met verschillende opinies blijkt het belang van een deugdelijke morele grondslag en degelijk juridisch kader.

In deze publicatie legt de SGP verantwoording af van haar visie op Bijbels genormeerde politiek in de huidige democratische rechtsstaat. De redactie van deze bundel heeft ernaar gestreefd de gedachtevorming in dit hoofdstuk zó te verwoorden dat deze voor zowel SGP-leden als voor personen buiten de kring van deze partij begrijpelijk zal kunnen zijn. Als een term misverstand zou kunnen oproepen, is een vervangend begrip gehanteerd. Zo is bijvoorbeeld de voorkeur uitgesproken voor Bijbels genormeerde politiek in plaats van theocratische politiek.

Voor de SGP blijft staan dat de Bijbel, het betrouwbare Woord van God, in het maatschappelijk bestel onverminderd gezag heeft. De erkenning hiervan door overheid en burgers is tot eer van God en heilzaam voor heel de samenleving. Daar rust Gods zegen op.

Volgens de SGP heeft iedere overheid het betrouwbare anker van de Bijbelse gerechtigheid nodig om niet te vervallen in willekeur. Een overheid is er niet voor zichzelf, maar met het oog op de zorg voor het volk. Deze dienende taak betekent niet dat de overheid klakkeloos de maatschappelijke ontwikkelingen volgt, maar deze in goede banen leidt door ze te toetsen aan normen en waarden die voortvloeien uit de Tien Geboden.

Zo is er ook nagedacht over de invulling van het in SGP-kring bekende begrip ‘ruimhartige gewetensvrijheid’. Dit heeft geresulteerd in het hanteren van het algemene begrip godsdienstvrijheid, waarvan de gewetensvrijheid de kern vormt. Zoals bij ieder grondrecht, kan deze vrijheid niet onbegrensd zijn, omdat vrijheden ook verantwoordelijkheden impliceren en vooral omdat de Bijbelse normen omtrent goed en kwaad handhaving behoeven. Daarom wijst de SGP nadrukkelijk de godsdienstgelijkheid af en benadrukt zij de beschermende werking van dit grondrecht voor gezin, kerk, school en andere identiteitsgedreven organisaties in een seculiere samenleving.

In het boek worden aanbevelingen gedaan voor vertegenwoordigers, bestuurders en leden van de partij. Een kleine selectie hieruit:

  • SGP-politici zullen vrijmoedig uitdragen dat alle mensen de roeping hebben om God hun Schepper te dienen.
  • De SGP spreekt een positieve waardering uit voor de democratische rechtsstaat, omdat dit concept beter is dan alle andere tot nu toe beproefde politieke stelsels.
  • In het publieke debat is een openhartige luisterhouding naar elkaars argumenten nodig omdat ieder menselijk inzicht beperkt is en vatbaar voor correctie.
  • De SGP is voorstander van een heldere scheiding van de instituties van kerk en staat. Maar dit betekent geen scheiding tussen geloof en politiek. Die is onmogelijk en kan van niemand worden gevergd. SGP-politici mogen op dit punt zelfbewustheid en transparantie aan de dag leggen. Het is daarom goed om tijdens publieke debatten of bijeenkomsten uit de Bijbel te citeren.

Op dinsdagavond 28 juni jl. is deze publicatie gepresenteerd in Amersfoort door de heer W.B. Kranendonk van uitgeverij De Banier bv.

Deze publicatie is verkrijgbaar bij de boekhandel of te bestellen in de webshop.