24 maart 2016

Nieuwe Zicht 'Geknutsel aan het gezin'

Prof. Theo Boer: ‘Overheid probeert moraal te beïnvloeden’

Bij thema’s als abortus, euthanasie en homorelaties heeft de overheid de neiging om te willen ingrijpen in een inhoudelijke zoektocht die nog lang niet uitgekristalliseerd is. “Door middel van wetgeving en gericht beleid probeert zij de moraal te beïnvloeden, alsof zij de roeping heeft de publieke moraal liberaler te maken in plaats van het ethische debat mogelijk te maken.” Dat zegt hoogleraar Theo Boer in het tijdschrift Zicht, een uitgave van het wetenschappelijk instituut voor de SGP.

Kwaliteit discussie behoeft aandacht
De ethicus Theo Boer bepleit dat de overheid meer aandacht gaat besteden de kwaliteit van de discussie: “Wat wel op de politieke agenda hoort, is de kwaliteit van onze discussies. Ik maak me ernstig zorgen over het feit dat integere mensen die oprecht vraagtekens zetten bij een liberale moraal vaak gelijk in het verdachtenbankje worden gezet. Het zou beter zijn om dergelijke discussies te voeren zonder dat de dwang om beslissingen te nemen als een zwaard van Damocles boven je hoofd hangt. Dat polariseert. Op dit ogenblik denk ik in lijn met het bekende citaat van Wittgenstein: ‘Waarover men niet spreken kan, moet men zwijgen.’ Sommige zaken zijn te gevoelig om knopen over door te hakken. Met de tijd zullen we misschien verstandiger worden.”

Identiteit: van biologie naar psychologie
Prof. dr. Th.A. Boer is universitair docent ethiek aan PThU (Groningen) en Lindeboom hoogleraar Ethiek van de zorg aan TUK. In het interview legt hij ook uit waarom seksuele identiteit momenteel zo’n groot issue is, terwijl dit nog geen honderd jaar geleden totaal geen issue leek te zijn. “Het indelen van mensen naar seksuele voorkeur en naar genderidentiteit past bij dit tijdperk waarin we afscheid hebben genomen van het idee dat de biologie en natuur bepalend zijn voor wie we zijn. Iemands DNA zegt weliswaar of iemand man of vrouw is, maar in de filosofie en de psychologie is er een voorkeur om mensen niet te kwalificeren op basis van hun natuur maar op basis van hun beleving, hun zelfperceptie en hun groepsperceptie.

Hoe ziet u de rol van de politiek en de huidige politieke correctheid rondom dit thema?
“Ik denk aan president Obama die, na de uitspraak van het Hooggerechtshof in het voordeel van het homohuwelijk, het Witte Huis in regenboogkleuren liet tooien en twitterde ‘Love wins’. Dat was een onbetamelijke politisering van het vraagstuk. Ook in Nederland is de discussie sterk gepolitiseerd. Het is een loopgravenoorlog geworden waarbij geen inhoudelijke discussie wordt gevoerd, maar de vraag centraal staat wat wel en niet mag.”

De onstuitbare elite
Martin Holleman, bestuurslid ‘Politiek’ van de SGP-jongeren, betoogt in het tijdschrift Zicht dat de hernieuwde liberaliseringsdrang ook vanuit het oogpunt van de sociale samenhang uiterst onwenselijk is. Aan de hand van een aantal voorbeelden, waaruit blijkt dat er aanzienlijke minderheden zijn met andere opvattingen, laat hij zien dat de politieke en culture elite zich vervreemdt van de gemiddelde burger.

Geef ook ‘gewone burgers’ plaats in adviescommissies
Holleman betoogt dat de overheid zich gaat herbezinnen op de samenstelling van adviescommissies die zij instelt ter advisering bij de invoering of evaluatie van wetgeving. Momenteel bestaan dergelijke commissies in veel gevallen uitsluitend uit senatoren, hoogleraren en rechters. Van de laatste twee groepen is bekend dat zijn bovengemiddeld vaak lid zijn van en actief zijn voor progressieve partijen als D66 en GroenLinks. Hoewel de deskundigheid van de commissieleden ontegenzeggelijk groot is, is hun blikveld vaak versmald tot wetenschappelijke bevindingen. Ik pleit ervoor om te overwegen in dergelijke commissies ook een aantal ‘gewone’ burgers plaats te laten nemen. Hoewel de regering en de volksvertegenwoordiging geheel vrij zijn in de waardering van adviesrapporten, wordt hieraan in de praktijk veel waarde gehecht. Door burgers voor- of evaluatiefase bij wetgeving te betrekken, wordt de verbinding met de bevolking vergroot.

De voorjaarseditie van het tijdschrift Zicht, uitgave van het wetenschappelijk instituut voor de SGP, is gewijd aan het thema meerouderschap. ‘Geknutsel aan het gezin’. Het is voor € 8,50 te bestellen in de webshop van de SGP.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhoud Zicht 42e jaargang (2016) nr. 1 – ‘Geknutsel aan het gezin’

Rubriek                                 Titel/auteur

Blikopener            Het gezin: van biologisch naar bricolage? – drs. Jan Schippers

Bijbelstudie          Het gezin als de moederschoot van het Woord – ds. A.A.F. van de Weg

Interview              “De termen homo, hetero en bi worden gebruikt als stempels” – mr. Corry-Anne Everse interviewt prof. dr. Th.A. Boer

Focus                  Meer is niet altijd beter – mr. drs. Willem de Wildt

Thema                  Design your own baby - drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Schepping

Thema                  Trouwen in de kerk – prof. dr. H.J. Selderhuis

Brandpunt             Buitengewoon of Bijzonder? – Theun Aarnoudse

Thema                  Omdat vaders er toe doen – drs. Jan Schippers

Thema                  Should surrogacy being banned? - Leo van Doesburg

Kwartaalstelling     Meerouderschap: de oplossing? – debat tussen drs. Vera Bergkamp en mr. drs. Anje Slootweg

Politiek klassiek    De versplintering van ouderschap - een Joodse visie - mr. drs. R. Evers

Lokaal Vizier         Vechten tegen (v)echtscheidingen – Ronilla Heijboer BSc

SGP-Jongeren       De onstuitbare elite – mr. Martin Holleman

Boekenschap        Secularisatie stempelt Westerse cultuur en vermindert aanzien van politiek, door dr. Klaas van der Zwaag

Perspectief            Bijzonder reproductief – mr. Corry-Anne Everse