8 november 2013

Nederland onrechtstaat of rechtsstaat

Volgens Joost Eerdmans is Nederland meer een on-rechtstaat dan een rechtsstaat. “Daders worden teveel beschermd en slachtoffers dragen teveel de gevolgen van wandaden van anderen. Er wordt op een te slappe manier gestraft. Van een opgelegde straf kr?gt een crimineel b?na automatisch eenderde deel kw?tgescholden. Ook lopen er in ons landje 20.000 veroordeelde personen gewoon vr? rond. Verder is de recidive vr? hoog te noemen. Dat moet allemaal echt anders. Want als je barmhartig bent voor de wolven, ben je hard voor de schapen.”De wethouder van Capelle aan den IJssel en lijsttrekker voor Leefbaar Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 geeft de rechtsstaat een dikke onvoldoende.

Kars Veling, directeur van ProDemos, is veel positiever over de democratische rechtsstaat. Maar ook wat hem betreft kunnen er verbeterslagen worden gemaakt. “Ik heb de indruk dat de verhouding tussen de uitvoerende macht en wetgevende macht nauwer is dan wensel?k, dat komt door de inrichting van ons stelsel. In Nederland voert de regering wetgeving uit en toetst z? óók die wetgeving. B?  vreemdelingenwetgeving, om maar wat te noemen, kan dat b?voorbeeld een probleem opleveren. Als de regering in de uitvoering tegen moeil?kheden aanloopt, wordt de wet even aangepast. Het is maar de vraag of dat procedureel zuiver is.”

Betrokkenheid burger

Het nieuwste nummer van het tijdschrift Zicht, een uitgave van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP,  is een themanummer over democratie in reparatie. In het nummer komt de relatie tussen burger en bestuur uitvoerig aan bod. Het wordt steeds moeilijker om mensen bij de politiek te betrekken. Kars Veling vindt het belangrijk om educatieprogramma’s op te zetten om burgers te informeren over hoe de politiek werkt en te overtuigen dat de samenleving ieders inzet vraagt. “Via het onderw?s zouden kinderen en jongeren geactiveerd en gemotiveerd kunnen worden. Overigens, geld is niet de oplossing van alle problemen. Er zou al een wereld gewonnen z?n als iedereen zich op z?n plek realiseert wat z?n verantwoordel?kheid is richting de samenleving.”

Eerdmans vindt het heel wezenl?k dat burgers in voldoende mate betrokken worden b? besluiten en benoemingen. “Neem nu de benoeming van een burgemeester. Die wordt via via binnengehengeld, zonder dat burgers daar echt aan te pas komen. Ben je geen lid van een politieke part? of niet van de goede part?, dan heb je het nak?ken. Wat m? ook niet zint, is dat er in ons land geen volksraadplegingen z?n.”

Molenwaard-concept: bestuur komt naar burger toe

Corné Egas, SGP-fractievoorzitter in de nieuwbakken gemeente Molenwaard laat zien dat er goede manieren zijn om het bestuur daadwerkelijk dicht bij de burgers en de bedrijven in de gemeente te brengen. “Al in de voorbereidingen voor de nieuwe gemeente Molenwaard is nagedacht over de nab?heid van de gemeente. Er zou immers per 1 januari 2013 een nieuwe gemeente ontstaan van 12 dorpen en een stadje, verspreid over een oppervlakte van 127 km2. Er bestond dus een behoorl?k risico van een enorme afstand tussen burger en gemeentebestuur. In die fase is het idee van ‘Molenwaard nab?’ ontstaan. Het principe van dit concept is dat niet de burger naar de overheid komt, maar dat de gemeente naar de burger toe gaat. Ambtenaren, raadsleden en college z?n zichtbaar in de 13 kernen aanwezig.”

De gemeente Molenwaard heeft  nog wel een klein gemeentekantoor, maar aangezien het personeel en het bestuur van de gemeente in de‘cloud’ werkt, kunnen ambtenaren hun werk op zogenaamde ‘aanlandplekken’ in het hele gebied van Molenwaard uitvoeren. ‘Aanlandplekken’ z?n werkplekken in dorpshuizen, scholen, verzorgingscentra, waar een volledige wifi-dekking is. Egas toont zich enthousiast: “Dankzij deze aanpak heeft de gemeente Molenwaard ettel?ke miljoenen kunnen besparen op de huisvesting. In deze t?d is dat mooi meegenomen!”

Winnend essay SGP-masterclass

Ook de SGP-Jongeren zijn betrokken op het thema van dit Zichtnummer. Marius de Kok won de essaywedstrijd die dit jaar is gehouden ter gelegenheid van de eerste SGP-masterclass. Marius constateert dat in Nederland de democratische component van ons staatsbestel heersend is over de monarchale en aristocratische componenten. Democratie is een ordeningsmechanisme. Velen zien democratie echter als democratisme: een ideologie die de democratie tot morele norm verheft. Zijn opstel over de wenselijkheid van een groter accent op de aristocratische en monarchale elementen in ons staatsbestel mag er zijn. Hij pleit voor een grotere rol van de Koning in de kabinetsformatie en een vetorecht voor de Raad van State.

Voor meer informatie:

Jan Schippers, eindredacteur Zicht en directeur Wetenschappelijk Instituut voor de SGP

T: 010 7200 785                             

M: 06-21 580 546

E: jaschippers@sgp.nl