30 april 2018

Mededeling bestuur WI-SGP

Mededeling bestuur WI-SGP over berichtgeving door dagblad Trouw 

Op zaterdag 21 april 2018 kopte het dagblad Trouw op pagina 3: Pleidooi SGP-denktank: Zet meer vrouwen op kieslijst. De versie op de website van Trouw luidde: SGP-denktank gaat tegen het bestuur in en wil meer vrouwen op de kieslijst. In dit artikel werd gesteld dat de Guido de Brès-Stichting als het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP een voorstander zou zijn van 20% vrouwen op de kandidatenlijst van de SGP en dat het WI-SGP daartoe de partij c.q. het hoofdbestuur zou oproepen.

Directeur Schippers en het WI-bestuur herkennen zich in het geheel niet in de suggestie van Trouw dat de Guido de Brès-Stichting een andere koers voorstaat dan het Hoofdbestuur, in lijn met het Beginselprogramma. Door de directeur is in het kader van het jubileum van de partij een interview gegeven aan Trouw, zoals ook op 21 april jl. gepubliceerd in het katern De Verdieping, pagina 6-7.

In dit interview is de heer Schippers gevraagd naar zijn visie op toekomstige ontwikkelingen in de partij. Na beklemtoond te hebben dat hij zijn persoonlijke mening gaf, is door hem op dit punt een verwachting uitgesproken op basis van een maatschappelijk-sociologische trend. Op geen enkele wijze valt uit de uitspraken van de directeur af te leiden dat de Guido de Brès-Stichting een ‘oproep aan de partij’ doet, of een bestaande wens naar voren brengt, laat staan dat enig officieel of bestuurlijk standpunt van het WI-SGP wordt gepresenteerd. Dit is niet aan de orde.

Het WI-SGP herkent zich dan ook niet in deze publicatie en neemt daar afstand van. Het bestuur heeft de hoofdredactie van Trouw van dit standpunt in kennis gesteld. Omdat genoemd artikel op pag. 3, alsook de versie daarvan op de website van Trouw, niet-bestaande standpunten van het WI-SGP als feit presenteert zonder dat daarvoor in de door de directeur gedane uitspraken enige steun kan worden gevonden, heeft het bestuur de hoofdredactie van Trouw de vraag voorgelegd hoe deze wijze van berichtgeving zich verhoudt tot de evenwichtige en zorgvuldige journalistiek die van een kwaliteitskrant verwacht mag worden.

Namens het bestuur van de Guido de Brès-Stichting,

mr. A. Klaassen, voorzitter

dr. ir. J.S. van den Brink, secretaris

--

Inmiddels heeft de redactie van Trouw de titel en het onderschrift aangepast.