29 juni 2017

Klimaatalarmisten tonen refo’s een onbetaalde rekening

 

Klimaatalarmisten tonen refo’s een onbetaalde rekening

SGP-raadslid T. Bakker hekelt het geloof van klimaatalarmisten (RD 20/06). Volgens hem is het beter om op God te vertrouwen, Die de aarde geschapen heeft en door Zijn voorzienigheid in stand houdt.

Al ben ik zeker geen klimaatalarmist, toch ben ik onthutst. Met beroep op Gods voorzienigheid, zendt een gewaardeerd SGP-raadslid het signaal uit dat mensen eigenlijk geen verantwoordelijkheid dragen voor een zorgvuldig beheer van Gods schepping. Hopelijk beoogt Bakker dit effect niet, maar zo komt het wel over. Bijbels rentmeesterschap noopt tot een veel terughoudender energiegebruik en zoveel mogelijk hergebruiken van grondstoffen. Het laatste verkiezingsprogramma van de SGP pleit hier nadrukkelijk voor.

Als het gaat om de zorg voor Gods schepping kunnen orthodoxe christenen ertoe neigen in de valkuilen te trappen van gemakzucht en behoudzucht. Veel SGP’ers vinden verandering in denken en doen op dit punt onnodig. Want bekering zou alleen te maken hebben met het geestelijk leven, niet met het dagelijks leven. Maar is dat niet in strijd met de Bijbel, die leert dat je de boom kent aan de vruchten? Juist daarom stuurt het signaal van Bakker conservatieve christenen in een verkeerde richting. Ketterijen die onder klimaatalarmisten de ronde doen, geven refo’s geen vrijbrief om met overdadige consumptie Gods gave schepping tot een onleefbare woestenij te vernachelen. Wie gelooft dat God deze wereld goed geschapen heeft en wie belijdt dat hij op aarde als pelgrim te gast is, zal zich toch ook volgens dat geloof gedragen? Zo iemand zal niet doof zijn voor het zuchten en kreunen van de schepping. Hoe komt het dan toch dat menig SGP’er zich zo weinig bekommert over de teloorgang van de leefomgeving, ja zelfs overmoedig doorgaat met het vervuilen ervan en de puinhoop nog groter maakt? Energievoorraden zijn ons niet gegeven om in korte tijd te verbruiken, maar om deze door te geven, zodat er ook voldoende gebruiksmogelijkheden zijn voor komende generaties.

De mensheid is wel degelijk in staat om de schepping op grote schaal te ontregelen: zie de levensbedreigende smogperioden in China en India. Dichter bij huis: zie de aardbevingen in Groningen. Niemand hoeft ook maar een klein beetje ‘klimaatgelovige’ te zijn om in te zien dat het de hoogste tijd is om fors op ons energiegebruik te besparen. Dat is een kwestie van bijbels rentmeesterschap. En van nuchter realisme! Voor onze olie zijn we immers afhankelijk van islamitische oliesjeiks. Door ons hoge energiegebruik spelen we hen in de kaart. Met de verkoopopbrengsten van aardolie financieren zij onder meer traditionele koranscholen, radicale islamitische groeperingen en dubieuze regimes die bijvoorbeeld de staat Israël willen vernietigen. Qua verbruik van aardgas verwacht ik dat Bakker compassie toont met de Groningers die de ingrijpende gevolgen ondervinden van de gaswinning. En gaan we voor de verwarming van onze huizen in de wintermaanden willens en wetens het risico lopen op chantage door de Russische tsaar Poetin?

Een christelijke levensovertuiging is in tegenspraak met het maakbaarheidsgeloof van klimaatalarmisten. Daarin geef ik Bakker grif gelijk. Maar je raakt van de regen in de drup als je er intussen stilletjes op vertrouwt dat economische groei en technologische ontwikkeling de mensheid wel uit de problemen zullen helpen. President Trump rekent daarop en doet dus niets aan milieubescherming. Mijn diepe zorg is dat veel reformatorische mensen door de weeks leven volgens het gangbare maakbaarheidsgeloof. En mogelijk net als Trump gefocust zijn op het eigenbelang op de korte termijn. Uiteraard klinkt op zondag in de reformatorische kerken de verkondiging van het Evangelie, maar door leer en leven te scheiden wordt bijbels rentmeesterschap niet in praktijk gebracht. Er is haast geen ouderling die of gemeentelid dat je daarop aanspreekt.

Bakker verwijt de klimaatalarmisten overmoed. Maar is het niet evenzeer overmoedig om de common sense in wetenschappelijke kring tegen te spreken? Zo’n 98% van de experts concludeert op basis van degelijk onderzoek dat menselijk handelen hoogstwaarschijnlijk tot klimaatverandering leidt. Omvangrijke ijsmassa’s smelten. Dat is met satellietbeelden vast te stellen. Metingen laten zien dat de zeespiegel in de afgelopen eeuw steeds sneller stijgt. Getuigt het dan van wijsheid en verantwoordelijkheid om dat allemaal te negeren? Veel mensen wonen in laaggelegen delen van de aarde. Is het fout om te proberen dreigende rampen die vele mensen kunnen treffen af te wenden? Het klimaatgeloof gaat de wereld niet redden. Dat is waar. Met Bakker geloof ik dat redding alleen van God komt. Tegelijk stel ik de indringende vraag: tonen klimaatalarmisten niet in zekere zin een onbetaalde rekening van conservatieve christenen? Waakzaamheid is geboden! Anders gaan we oppervlakkigheid verbloemen met theologische begrippen en dogmatische frasen. Zo’n argumentatie klinkt rechtzinnig, maar streeft de vrijzinnigheid voorbij en grenst aan lichtzinnigheid.

Ingezonden opinieartikel van Jan Schippers voor het Reformatorisch Dagblad van22 juni 2017.

Lees hier de reactie van T. Bakker op dit artikel.

Wilt u meer weten over het klimaatbeleid van de SGP? Lees het boek Verbruiken of doorgeven. De noodzaak van een duurzaam energiebeleid.