1 maart 2018

Déjà vu 3 - De schuldenberg

De schuldenberg

In de blog Déjà vu plaatst het Wetenschappelijk Instituut tijdens het jubileumjaar mooie, diepzinnige of grappige citaten met relevantie voor nu. Dit is aflevering 3.

€ 480.871.600.000,00. Dat is op dit moment de omvang van de Nederlandse staatsschuld. Per seconde loopt deze op met 335 euro. Dat kunt u lezen op http://www.destaatsschuldmeter.nl/.

Ondanks de gunstige ontwikkeling van de economie en de extreem lage rente op dit moment, neemt de schuld in omvang nog steeds toe. Dat vindt de SGP volstrekt fout beleid. De schuld zou juist nu moeten dalen. Want vroeger of later komt er weer een economische crisis. Dan neemt het begrotingstekort toe en gaat de rente stijgen. En dan zit de minister van Financiën klem.

De SGP hamert sinds jaar en dag op het aambeeld van schuldsanering en beperking van de overheidsuitgaven. Kort na de Tweede Wereldoorlog worstelde de Nederlandse regering ook met een tekort op de overheidsbegroting en een torenhoge staatsschuld. Daarom kwam zij met een voorstel om een speciale belasting te heffen op de stijging van het vermogen. Met hoge tarieven, tot wel 90 procent. Bij de behandeling van dit wetsontwerp over de vermogensaanwasbelasting op 31 juli 1946, sprak Tweede Kamerlid ir. C.N. van Dis kritische woorden:

Wel ben ik echter van oordeel, dat de financiële politiek van de regering er op gericht moet zijn, en dat moet uit haar daden blijken, om zo spoedig mogelijk een sluitende begroting te verkrijgen. Nu echter dit zo diep ingrijpende wetsontwerp als eerste maatregel tot sanering van de financiën aan de orde wordt gesteld, vragen velen zich af, en dat te recht, of de opbrengst van deze vermogensaanwasbelasting ten slotte toch niet zal worden aangewend om de enorm gestegen staatsuitgaven te dekken in plaats van te dienen tot de zo hoog nodige vermindering van de staatsschuld die, gelijk de Minister in de Memorie van Toelichting vermeldt, tot de schrikbarende hoogte van ongeveer 20 miljard gulden gestegen is en, die (…) alweer aanmerkelijk hoger geworden is.

Twintig miljard gulden, daar maakte de SGP zich toen – met andere fracties in de Tweede Kamer – zorgen over. Temeer omdat de staatsschuld in 1946 ruim 220% bedroeg van het bruto binnenlands product (bbp, het jaarlijks inkomen van Nederland). Wat dat betreft, voelt het wat vreemd aan dat de huidige schuldenberg van € 480 miljard rond de 60% van het bbp bedraagt. Niettemin zal de SGP blijven aandringen op reductie van overheidsuitgaven en staatsschuld.