HomeANBI

ANBI

 

ANBI Guido de Brès-Stichting

De Guido de Brès-Stichting (WI-SGP) is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Guido de Brès-Stichting WI-SGP
Dinkel 7
3068 HB ROTTERDAM
T 010-7200785
E wi@sgp.nl
I www.wi.sgp.nl

Fiscaal nummer

8073.10.852

Rekeningnummer

Rabobank: NL23 RABO 0304 5620 84  t.n.v. Guido de Brès-Stichting - (WI - SGP)
Rabobank: NL04 RABO 0310 5325 82 t.n.v. Guido de Brès-Stichting - (WI - SGP) voor donateurs, abonnementen en giften

Bestuurssamenstelling

Dr. R. Bisschop

Mr. drs. J. van den Brink

Dr. ir. J.S. van den Brink, secretaris

Dr. A. Goudriaan

Mr. A. Klaassen, voorzitter

Ir. L. de Knegt

Prof. dr. ir. W. de Vries

Mw. dr. H. Westerman-Dannenberg

J.J. Zoeteman RA, penningmeester

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Guido de Brès-Stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Wel worden door hen gemaakte kosten t.b.v. activiteiten van het stichtingsbestuur of het wetenschappelijk instituut op basis van declaratie vergoed. Op de medewerkers het wetenschappelijk instituut is de Arbeidsvoorwaardenregeling SGP van toepassing. Het beloningsbeleid is gebaseerd op het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984).

Missie

De Guido de Brès-Stichting is het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Het instituut wil kennis en inzicht verwerven en die vanuit het gereformeerd belijden dienstbaar maken voor politiek en samenleving.

Visie

Het Wetenschappelijk Instituut vraagt in politiek en samenleving aandacht voor cruciale Bijbelse waarden, het openleggen van - al dan niet verzwegen - levensbeschouwelijke of ideologische uitgangspunten, het belang van identiteit en zingeving en wil bijdragen aan een kritische reflectie op het handelen van overheid, burgers en maatschappelijke instellingen.

Doelstelling

Voor de realisatie van voorgaande missie en visie stelt de Guido de Brès-Stichting zich de volgende vier strategische doelen

  • het maatschappelijke en politieke debat beïnvloeden op basis van de reformatorische levensbeschouwing;
  • het verrichten van onderzoek op wetenschappelijk niveau;
  • het bevorderen van de bezinning op actuele ontwikkelingen en
  • het streven naar bredere bekendheid binnen onze netwerksamenleving.

Uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten zijn terug te vinden in het jaarverslag.

Financiële verantwoording


Jaarrekening Wetenschappelijk Instituut 2017.pdf


Jaarrekening Wetenschappelijk Instituut 2018.pdf 


Jaarrekening Wetenschappelijk Instituut 2019.pdf